Ke Ghar Ke Dera Trailer & Info | Red Cinemas
Ke Ghar Ke Dera ()
Details

Comedy
N/A

Director

Dipendra K. Khanal

Writer

Mahesh Dawadi

Cast

Bipin Karki
Dayahang Rai
Suraksha Panta
Barsha Raut

Playing:

Tickets not available yet,
please check back.